Friday, March 1, 2013

培德校友会庆元宵 23-2-2013

蛇飞•跃舞 2013 ------ 庆元宵
念恒+念菱-----大旺年;新年团聚
wen xuan ^^-----喜气洋洋念菱+念恒+文暄 --庆元宵
<

nn+nh+wx 23-2-2/13 z - slideshows br />

正月十二,十三日 ( 21-22。2。2013 )

Penang Flamingo Beach Hotel

正月初五 ( 14-2-2013 )

Penang Queensbay

正月初三 ( 12-2-2013 )

极乐寺